Visions-og værdigrundlag

Indledning

På Engstrandskolen ønsker vi at styrke vores børn og unge i deres:

 • Selvværd, sundhed og velvære,
 • Nysgerrighed, virkelyst, kreativitet og faglighed
 • Demokratiske dannelse, oplevelse af fællesskab og ansvarlighed.

Derfor har vi i vores værdigrundlag særligt fokus på tre områder.

 • Fællesskab, trivsel og sundhed
 • Faglighed
 • Ansvarsbevidsthed

Vi arbejder på at realisere disse værdier i klasserne, i fingrene, på tværs af fingre og årgange, på hele skolen og i samarbejde med forældrene.

Luk alle
Åbn alle

På Engstrandskolen vægter vi fællesskab, trivsel og sundhed som udgangspunkt for al læring og som et nødvendigt grundlag for en rar hverdag for alle. Engstrandskolens måde at tænke undervisning på og Engstrandskolens rammer skaber muligheder, der gør det anderledes og sjovt at gå i skole. Omdrejningspunktet er arbejdsglæde og humor.

I klasserne betyder dette bl.a.:

 • at der er åbenhed og tryghed
 • at alle lærer at være en del af et fællesskab
 • at den enkelte kan komme til orde på klassemøder
 • at der lægges vægt på opdragelse til demokrati, så eleverne også tænker vi
 • at vi kommunikerer respektfuldt med hinanden
 • at der arbejdes med trivsel og konflikthåndtering ud fra en anerkendende og relationel pædagogik
 • at der er særlig fokus på sund mad og bevægelse

I fingrene betyder dette bl.a.:

 • at der afholdes fællessamlinger
 • at der arbejdes i fingerelevråd

På tværs af klasser, fingre og årgange betyder dette bl.a.:

 • at de enkelte fingerelevråd samarbejder i skolens store elevråd
 • at der er legepatruljer

På hele skolen betyder dette bl.a.:

 • at vi har traditioner, f.eks. fælles juleafslutning, motionsløb, Lucia, lærerrevy,første skoledag, ordninger (Leg og Lær, Liv og Lyst, Dagligdag),
 • fælles emneuger, højtider, adoptionsklasser
 • at vi drager omsorg for hinanden
 • at vi har den lille skole i den store skole
 • at klasserne har venskabsklasser
 • at vi har en trivselspolitik (se folder)
 • at motion og sundhed prioriteres højt
 • at der er tydelige rammer
 • at der er et godt arbejdsmiljø
 • at der er gode udearealer med plads til boldspil og leg

Med forældrene betyder dette bl.a.:

 • at vi vægter et godt forældresamarbejde med bl.a. forældremøde og to skolehjemsamtaler om året og andre forældrearrangementer
 • at der vælges mindst 2 kontaktforældre i hver klasse
 • at vi afholder caféaften for alle en gang om året
 • at vi ønsker at fremme et godt forhold forældrene imellem
 • at vi vægter et godt samarbejde med skolebestyrelen

På Engstrandskolen vægter vi faglighed højt. Vi ønsker at skabe et læringsmiljø, hvor børn og unge undres, stimuleres, glædes og udvikler sig og hvor den enkelte elevs faglige niveau optimeres. Det gør vi bl.a. ved:

 • at stimulere elevernes nysgerrighed
 • at opstille tydelige målsætninger
 • at der er kreativitet i alle fag
 • at eleverne er aktive og bliver dygtige til at formidle deres viden
 • at der arbejdes med forskellige læringsstile og arbejdsformer
 • at vi arbejder med faglige ordninger som f.eks. valgfagsordningen Dagligdag
 • at der er fagudvalg
 • at der er fokus på faglighed i alle fag
 • at vi har fælles emneuger
 • at der lægges vægt på fordybelse og selvstændighed
 • at der lægges vægt på, at eleverne er læringsparate (er veludhvilede og har spist morgenmad) og at de har orden i tingene (taske, lektier osv.)
 • at store elever underviser de små
 • at der er faglige projekter på tværs af klasser og årgange, f.eks. at 3.kl. uddannes af 10. sport i forskellige sportsgrene
 • at store elever læser højt og fortæller for små for at give de små en oplevelse og for at de store kan øve sig på højtlæsning

På Engstrandskolen lægger vi vægt på, at eleverne lærer at blive ansvarlige i forhold til egen læring, til hinanden, til fællesskabet, til skolens inventar og til de fysiske rammer.
I klasserne betyder dette bl.a.:

 • at der arbejdes med at opstille regler
 • at der holdes klassemøder
 • at der arbejdes med klasserumsledelse
 • at der ligger materiale, som vikarerne kan arbejde med
 • at der arbejdes med at skabe et godt arbejdsmiljø i klassen
 • at klassen udsmykkes af eleverne
 • at der ryddes op i klassen hver dag
 • at der arbejdes med gensidig tolerance f.eks. i forbindelse med et tema om antiracisme, demokrati og medborgerskab og forskellige kulturbaggrunde
 • at der lægges vægt på at alle har medansvar for klassens faglighed og trivsel.

I fingrene betyder dette bl.a.:

 • at der holdes fællessamlinger, hvor fingerens regler drøftes, hvor klasser fortæller hvad de arbejder med, hvor klasserne står for fællessamlingerne
 • med sange, konkurrencer osv.
 • at fingeren udsmykkes
 • at der ryddes op i fingeren hver dag på tværs af klasser, fingre og årgange betyder dette bl.a.:
 • at der er adoptionsklasser, hvor ældre elever er sammen med de mindre og har
 • ansvaret for, at de trives i samværet
 • at der er et fælles elevråd

På hele skolen betyder dette bl.a.:

 • at vi passer på de fælles ting
 • at vi hele tiden arbejder på at udvikle et godt læringsmiljø
 • at vi udvikler en fælles ressourcebevidsthed, hvor vi bl.a. hjælper hinanden med
 • at slukke for elektrisk lys, alle computere og andre apparater, når skoledagen er forbi, at vi sorterer vores affald og bl.a. afleverer papir til genbrug.

Med forældrene betyder dette bl.a.:

 • at vi i samarbejde med forældre fastholder fokus på vigtigheden af at interessere sig for og bakke op om det enkelte barns skolegang, og støtte det i at have orden i sine skolesager.